سفرنامه مجازی

من را می‌شد (و می‌شود) در اینجاها پیدا کرد. و خیلی جاهای دیگر. شاید فردا اینجا‌ها نباشم. دسترسی‌ام به خیلی از موارد زیر بسته شده است. خیلی‌هایش فقط حکم خاطره بازی دارد.

 

اصلی:

http://kouy.ir/tayyebi

 

فعال:

mailto:smile@tyyi.net

mailto:tayyebimohammadreza@gmail.com

mailto:tayyebi_mohammadreza@hotmail.com

mailto:tayyebimohammadreza@chmail.ir

 

https://mastodon.social/@tayyebi

https://instagram.com/0nemanband

https://www.aparat.com/tyyi.net

https://youtube.com/c/MohammadRezaTayyebi

https://virgool.io/@tayyebi

http://github.com/tayyebi

https://dev.to/tayyebi

https://www.linkedin.com/in/mohammadrezatayyebi/

http://telegram.me/mrezatayyebi

 

کمتر فعال:

http://telegram.me/rexatb

https://medium.com/@tayyebi

https://stackoverflow.com/users/3847552/tayyebi

https://www.codeproject.com/Members/mrezatayyebi

https://ponisha.ir/profile/tayyebi

https://kaggle.com/tayyebi

 

غیر فعال:

mailto:rexa@gordarg.com

mailto:tayyebi_mohammadreza@yahoo.com

https://web.archive.org/web/20190213232106/plus.google.com/+mohammadrezatayyebi

https://web.archive.org/web/20191110143251/https://twitter.com/mrezatayyebi

https://web.archive.org/web/20200203085951/http://ownerofthisdomain.ir/

https://pixelfed.social/tayyebi

https://web.archive.org/web/20200117181102/http://mgfwn.persiangig.com/

https://web.archive.org/web/20200203092416/http://bettertoknow.persiangig.com/weblog/

https://web.archive.org/web/20200203081351/http://tayyebi.blog.ir/

https://freelancer.com/u/mtayyebi

https://ble.im/tayyebi

https://web.archive.org/web/20200203090437/https://keybase.io/tayyebi

http://instagram.com/rexatb

http://instagram.com/mrezatayyebi

http://facebook.com/rexatb

http://facebook.com/mrezatayyebi

 

منشن‌های رسمی

 

https://web.archive.org/web/20200106052607/https://www.datahelpers.org/

https://web.archive.org/web/20190319185028/https://worldskillsabudhabi2017.com/en/competitors/competitor/32288/

https://web.archive.org/web/20200203091115/https://results.worldskills.org/results?offset=10&event=316&base_skill=221