جنایت و مکافات

سروس کد پروژه را از شرکت ثالثی تحویل گرفته‌اند و به ما داده‌اند که نگهداری کنیم. دو روز نگذشته، گزارش‌ها خوابیده‌اند. برای گرفتن یک گزارش نیم خطی باید سه ساعت صبر کنند. منظورم گزارش محاسبه دست‌مزد رانندگان بر اساس مسافت پیموده شده در ناحیه‌های تعریف شده مختلف است. چند روزی هم که با نصب ردیاب‌ها مشکل داشتیم و یکی از برنامه‌های سوکت را هم شرکت چهارمی نوشته بود که با آن‌هم مشکل داریم. قطع شدن‌های مکرری که البته با استفاده از بش اسکریپت جلوی این اتفاق را گرفته‌ایم. چهار پنج دستگاه ردیاب هم داشتیم که باعث اختلال در سیستم می‌شدند و آن‌ها را هم از کار انداخته‌ایم. حالا یک مشکل وجود دارد. در تمام این مدت قطعی‌ها، رانندگان در حال رانندگی بودند. و بنزین سوزانده‌اند و عمر صرف کرده‌اند. تکلیف حقوق این‌ها چه می‌شود؟ قاعدتا باید یک سیستم ناظر داشته باشیم که آنلاین نبودن سیستم را فوری آلارم دهد. پیشنهاد این سیستم را پارسال داده بودم. اما سر سری گرفته شد. و حالا ما مانیدم و حق الناسی که نمی‌دانیم بر گردن کیست. کاش راننده‌ها حداقل یک کاغذ داشتند و می‌نوشتند چقدر راه رفته‌اند و کم و زیاد هم نمی‌گفتند. خود سرویس گیرندگان ما هم کمی حواسشان را جمع می‌کردند.

حالا گردرگ است؛ شرکتی که از هفته‌ی پیش نگه‌داری سیستم‌هایش به ما سپرده شده است؛ مشتری‌های آن شرکت‌اند؛ و رانندگانی که برای آن شرکت‌ها کار می‌کنند؛ شرکت‌های قبلی که پیمانکار بخش‌های مختلف بوده‌اند و کلی آدم دیگر که بی حساب و کتاب آمده‌اند و رفته‌اند تا اینطوری حساب‌هایمان در هم بپیچد.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *