بخشش

در هر جامعه‌ای برخی از رفتار‌ها از سوی جامعه در زمان‌های مختلف طرد شده‌اند و افرادی که به آن رفتار‌ها روی می‌آورند مستحق مجازات شناخته می‌شوند. هدف مجازات در مکاتب والا، از متوقف کردن «نفرت» است.

اهمیت «بخشش» را در تصمیم‌گیری‌های برخی اساتید، افراد تاثیر‌گذار، و مدیران پیش‌رو مشاهده و مطالعه کرده‌ام. وقتی که در جایگاه قضاوت می‌نشینند، کینه و نفرتی در دل ندارند، به دنبال پیدا کردن مقصر نیستند، بلکه به دنبال چرایی پیش‌آمد آن خطا هستند. این‌گونه است که روند‌های مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان دائما در حال تغییر و به‌سازی هستند.

اما اهمیت بخشش برای ما هنگامی که از کسی ظلم دیده‌ایم چیست؟ بخشیدن را به خاطر خودمان انجام می‌دهیم و نه برای فردی که در حق ما ظلمی کرده است. بخشش لزوما به معنی بازدارندگی از بروز مجدد آن خطا در حق ما نیست؛ هرچند ممکن است به پاداش اصلاح خطاکار و روند خطا بخشش صورت پذیرد.

بلکه می‌بخشیم تا قلبمان آماده دوست داشتن، شکر کردن، و تعالی روحی باشد. به مسلمانان توصیه شده است که پس از نماز، چهل فرد مومن را دعا کنند؛ فهرست کردن کار‌های نیک چهل نفر از افرادی که در ذهن می‌آیند، می‌تواند قلب افراد را جلا دهد.

با رها کردن ذهن از کینه‌ی افراد می‌توان به راه‌های بازیابی آرامش، تقویت فردی، پیشرفت امور، و اصلاح «روند»ها بهتر فکر کرد.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *